Otvorený list poslancom Národnej rady SR

Vážená pani poslankyňa,
Vážený pán poslanec!

My, zástupcovia spotrebiteľských organizácii, ktoré zastupujú práva a obhajujú záujmy slovenských spotrebiteľov – občanov, si uvedomujeme akútnu potrebu zmeny zákona o dobrovoľných dražbách. Čo vyplýva z článku 21 Ústavy Slovenskej republiky zakotvené právo na nedotknuteľnosť obydlia.

Tisíce rodín na Slovensku už prišlo o svoje obydlia! Toto vyplýva zo skutočnosti, že záložní veritelia „v súlade so zákonom“ navrhujú mimosúdne vykonanie dražby. To, že praktiky dražobníkov sú nekalé je verejným tajomstvom. Utajovaná prax ukazuje neštandardné prepojenie medzi dražobníkmi, záložnými veriteľmi aj vydražiteľmi.

Ani Ministerstvo spravodlivosti SR, ktoré vykonáva kontrolu nad dražobníkmi od roku 2008, nedokázalo podniknúť žiadne efektívne kroky voči dražobníkom smerujúce k dodržiavaniu zákona.

Podotýkame, že cieľom novely Občianskeho zákonníka z roku 2014 bolo ochrániť spotrebiteľov pred svojvôľou záložných veriteľov. Skúsenosť ukazuje, že dobrý cieľ sa celkom minul účinku a súčasný stav je nielen problematický no priam alarmujúci.

Záložný veriteľ sa ešte aj dnes môže domáhať uspokojenia svojej pohľadávky zabezpečenej nehnuteľnosťou bez akejkoľvek efektívnej a preventívnej súdnej kontroly.

Aktuálna úprava dobrovoľných dražieb vytvára priestor k tomu, aby bol záujem záložného veriteľa predať vec čo najskôr, povýšený nad oprávnené záujmy dlžníka – záložcu, ktorý má záujem vydražiť vec za čo najvyššiu cenu.

Existujúca “zákonná” možnosť svojvôle záložného veriteľa na speňažení majetku dlžníka v konaní, ktoré sa neuskutočňuje v súčinnosti s dlžníkom a nad ktorým nie je vykonávaná žiadna priebežná súdna kontrola je absolútne neprijateľná, a to najmä vtedy, ak je predmetom dobrovoľnej dražby vec plniaca významné sociálne potreby dlžníka.

Vážení poslanci Národnej rady SR apelujeme na Vás, že:

  • je najvyšší čas vytvoriť rovnovážne a spravodlivé legislatívne podmienky, ktoré zabezpečia predsúdnu ochranu záujmov dlžníkov – spotrebiteľov – občanov tejto krajiny.
  • je nevyhnutné chrániť obydlia občanov nášho štátu pred rôznymi špekulatívnymi, agresívnymi a nekalými praktikami veriteľov, k čomu máte možnosť výraznou mierou prispieť hlasovaním ZA predloženú novelu Občianskeho zákonníka a zákona o dobrovoľných dražbách.

Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska

Občianske združenie sa venuje najmä vzdelávaniu spotrebiteľov. Podporuje vzdelávanie žiakov na základných a stredných školách, kontinuálne vzdelávanie učiteľov a organizuje medzinárodnú súťaž mladých spotrebiteľov. Je aktívnym členom Európskej spotrebiteľskej únie so sídlom v Turíne.

OMBUDSPOT, združenie na ochranu práv spotrebiteľov

Združenie sa špecializuje na priame zastupovanie spotrebiteľov v reklamačnom konaní a mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov. Ombudspot je taktiež oprávneným subjektom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov.

Ochrana slovenských spotrebiteľov

Spotrebiteľské združenie pôsobiace v oblasti finančných služieb, internetového obchodu, cestovného ruchu, zdravotníctva a dopravy.

Spotrebiteľské Centrum

Jediná nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby na ochranu práv i ekonomických záujmov spotrebiteľov s celoslovenskou pôsobnosťou. Zastupuje spotrebiteľov v individuálnych a kolektívnych súdnych sporoch. Poukazujeme na problémy pri vymožiteľnosti spotrebiteľských práv, otvára a riešime kauzy s celospoločenským dosahom.

Úžera.org

Občianske združenie v záujme združovať odborníkov na spotrebiteľské právo vzniklo v roku 2011 pod názvom "Advokát Spotrebiteľov", ktorý neskôr zmenilo na aktuálne používaný. Svojim názvom chce "provokatívne" naznačiť, že úžera je dennodennou súčasťou nášho života, že je to rakovina našej spoločnosti a že sme pripravený proti úžere ako takej bojovať.

Združenie na ochranu práv občana – AVES

AVES pomáha, chráni a zastupuje práva spotrebiteľov a ľudské práva občanov pred orgánmí verejnej moci a verejnými inštitúciami.