Je čas na zmenu

Dobrovoľná dražba by mala predstavovať rýchly a efektívny spôsob speňaženia majetku dlžníka v záujme uspokojenia jeho pohľadávky voči veriteľovi za čo najvyššiu ponúknutú cenu. Toľko teória. V praxi sú však „dobrovoľné dražby“ zneužívajú ako rýchly a efektívny spôsob ako dlžníka zbaviť jeho vlastníctva v relatívne krátkom čase bez ohľadu na primeranosť dlhu voči minimálnemu podaniu v dražbe.

Už tisíce rodín na Slovensku prišli o svoje obydlia, pretože záložní veritelia „v súlade so zákonom“ mimosúdne navrhli vykonanie dobrovoľnej dražby.

Zákonmi upravujúcim (ne)dobrovoľné dražby vytvorili naši normotvorcovia legislatívne podhubie v prospech rôznych záujmových skupín a tým priamo pripeli k ožobračovaniu občanov a v konečnom dôsledku i bezdomovectvu.

Prinúťme poslancov Národnej rady SR hlasovať „ZA“ – PODPÍŠ SA!