Organizátori a partneri iniciatívy

Spotrebiteľské organizácie poskytujú občanom Slovenska poradenstvo, podporu i právnu pomoc zvyčajne na dobrovoľníckom princípe bez žiadnej alebo s minimálnou podporou od štátu. Upozorňujú na nezrovnalosti v legislatíve, podieľajú sa na jej tvorbe a svojou činnosťou prispievajú k zvyšovaniu informovanosti, vzdelanosti, dôveryhodnosti občanov voči štátu i justícii.

Hlasovať ZA predloženú novelu zákona o dobrovoľných dražbách otvoreným listom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky vyzývajú tieto organizácie založené za účelom ochrany a vymožiteľnosti práv spotrebiteľov:

Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska

Občianske združenie sa venuje najmä vzdelávaniu spotrebiteľov. Podporuje vzdelávanie žiakov na základných a stredných školách, kontinuálne vzdelávanie učiteľov a organizuje medzinárodnú súťaž mladých spotrebiteľov. Je aktívnym členom Európskej spotrebiteľskej únie so sídlom v Turíne.

OMBUDSPOT, združenie na ochranu práv spotrebiteľov

Združenie sa špecializuje na priame zastupovanie spotrebiteľov v reklamačnom konaní a mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov. Ombudspot je taktiež oprávneným subjektom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov.

Ochrana slovenských spotrebiteľov

Spotrebiteľské združenie pôsobiace v oblasti finančných služieb, internetového obchodu, cestovného ruchu, zdravotníctva a dopravy.

Spotrebiteľské Centrum

Jediná nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby na ochranu práv i ekonomických záujmov spotrebiteľov s celoslovenskou pôsobnosťou. Zastupuje spotrebiteľov v individuálnych a kolektívnych súdnych sporoch. Poukazujeme na problémy pri vymožiteľnosti spotrebiteľských práv, otvára a riešime kauzy s celospoločenským dosahom.

Úžera.org

Občianske združenie v záujme združovať odborníkov na spotrebiteľské právo vzniklo v roku 2011 pod názvom "Advokát Spotrebiteľov", ktorý neskôr zmenilo na aktuálne používaný. Svojim názvom chce "provokatívne" naznačiť, že úžera je dennodennou súčasťou nášho života, že je to rakovina našej spoločnosti a že sme pripravený proti úžere ako takej bojovať.

Združenie na ochranu práv občana – AVES

AVES pomáha, chráni a zastupuje práva spotrebiteľov a ľudské práva občanov pred orgánmí verejnej moci a verejnými inštitúciami.
Iniciatívu technologicky a marketingovo zabezpečuje z vlastných finančných zdrojov Spotrebiteľské Centrum - nezisková organizácia so sídlom Andyho Warhola 33, 06801 Medzilaborce, ktoré je zároveň prevádzkovateľom webových stránok www.nedobrovolnadrazba.sk a správcom informačnej databázy.